INNKALLING TIL ÅRSMØTE
 
Ordinært årsmøte 2018 holdes onsdag 14. mars kl 19.00
i Lambertseter Svømmeklubbs møtelokale

Dagsorden

1.           Åpning av årsmøtet og godkjenning av stemmeberettigete
2.           Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
3.           Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4.           Klubbens årsberetning for 2017 med kontrollkomiteens beretning
5.           Klubbens regnskap  for 2017 med revisors beretning
6.           Innkomne forslag
7.           Fastsetting av klubbens medlemskontingent. Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift.
8.           Vedta klubbens budsjett for 2018
9.           Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
10.      Klubbens organisasjonsplan
11.      Valg
     a)       Nestleder, tre styremedlem og ett varamedlem til styret, alle for 2 år
     b)       Ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomité, begge for 2 år
     c)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte
     d)       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd svømmeklubben har representasjonsrett
12.      Avslutning

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Inger-Mari Ouren på e-post imtouren@gmail.com, og må være styret i hende senest onsdag 28. februar 2018.

Saksdokumentene til møtet vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet og fås utlevert ved henvendelse til administrasjonen.

Last ned årsberetningen for 2017

Last ned regnskapet for 2017

Last ned budsjett for 2018

Med vennlig hilsen
Styret

Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 8. februar 2018

X