INNKALLING TIL ÅRSMØTE
 
Ordinært årsmøte 2019 holdes onsdag 20. mars kl 19.00
i Lambertseter Svømmeklubbs møtelokale

Dagsorden

 
1.          Åpning av årsmøtet og godkjenning av stemmeberettigete
2.          Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
3.          Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne
protokollen

4.          Klubbens årsberetning for 2018 med kontrollkomiteens beretning
5.          Klubbens regnskap for 2018 med revisors beretning
6.          Andre saker
7.          Fastsetting av klubbens medlemskontingent. Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift.
8.          Vedta klubbens budsjett for 2018
9.          Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
10.       Klubbens organisasjonsplan
11.       Valg
a)               Styrets leder, to styremedlem og ett varamedlem, alle for 2 år
b)              Nestleder og styremedlem, begge for 1 år
c)               Ett medlem til kontrollkomité, for 2 år
d)              Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte
e)               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd svømmeklubben har
                   representasjonsrett
12.       Avslutning

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned. Du kan melde deg inn i klubben ved å sende mail til henriette@lsvk.no 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Inger-Mari Ouren på e-post imtouren@gmail.com, og må være styret i hende senest onsdag 6. mars 2019. 

Saksdokumentene til møtet vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet og fås utlevert ved henvendelse til administrasjonen.

 

Med vennlig hilsen
Styret

Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 10. februar 2019

X