Ordinært årsmøte 2020 holdes torsdag 12. mars kl 19.00 i Lambertseter skole sin aula

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem
  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 1. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Håvard J. Bekk på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest torsdag 27. februar 2020.

Saksdokumentene til møtet vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet og fås utlevert ved henvendelse til administrasjonen.

Med vennlig hilsen

Styret
Lambertseter Svømmeklubb

Oslo, 11. februar 2020

X