Årsmøtet i Lambertseter Svømmeklubb er utsatt på ubestemt tid.

Styret kommer tilbake med nærmere informasjon om når det kan arrangeres, og forholder seg til føringer fra NIF når det gjelder utsettelser av årsmøter ifm Korona situasjonen.

Vi viser til dagsorden under, som vil bli gjeldende når årsmøtet avholdes. Se foreløbig bort fra datoer i teksten under. 

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

 2. Velge dirigent(er)

 3. Velge protokollfører(e).

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

 6. Godkjenne saklisten.

 7. Godkjenne forretningsorden.

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

 10. Behandle forslag og saker.

 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 12. Vedta idrettslagets budsjett.

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 14. Foreta følgende valg:
  a) Nestleder og tre styremedlemmer
  b) Kontrollutvalg med ett medlem og ett varamedlem
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med ett medlem og ett varamedlem
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Håvard J. Bekk på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest torsdag 27. februar 2020.

Saksdokumentene til møtet vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet og fås utlevert ved henvendelse til administrasjonen.

Med vennlig hilsen,
Styret
Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 11. februar 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X