Innkalling til årsmøte

Ordinært årsmøte 2021 holdes 27.mai 2021 kl 19.00 
Møtet avholdes kun digitalt ved forhåndspåmelding.

Dagsorden

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er) 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styreleder, 2 styremedlemmer og varamedlem

b) Kontrollutvalg med ett medlem og ett varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med ett medlem og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Påmelding og forslag til saker
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned. Påmelding skjer via e-post post@lsvk.no eller via utlyst arrangement på Spond.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Håvard J. Bekk på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest 13. mai 2021.

Saksdokumentene til møtet vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet og fås utlevert ved henvendelse til administrasjonen.

Mvh,
Styret
Lambertseter Svømmeklubb

Oslo, 21. april 2021

 

X