Retningslinjer

Norges idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett:
mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

Dette er retningslinjer og verdier som alle medlemmer, ansatte og frivillige i Lambertseter SK skal etterleve.

Ta kontakt med styreleder Sindre Nordli, epost styreleder@lsvk.no eller mobil 924 05 255 om forhold eller misbruk av disse retningslinjer.

LSvK er også tilknyttet idrettsforbundet portal for varsling, der man også kan varsle anonymt: Link til “Mitt Varsel”

Publisering av bilder og film

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Les mer om Retningslinjer for publisering av bilder og film på www.nif.no

Databehandling og personvern

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi har samlet informasjonen idrettskretser, særforbund og idrettslag trenger.

Idrettsstyret vedtok 14. desember 2017 en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Den nye normen erstatter de gamle retningslinjene om databehandling i idretten fra 2004.

Les mer om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Bestemmelser om barneidrett

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2015.

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

4. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

Les mer om barneidrettsbestemmelsene her

Seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Her finner du retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep

Lege og sanitet

Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement fra 2007

Kvalifikasjoner, prosedyrer og utstyr:
*Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. hjerte/lungeredning.
*Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport.
*Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport.
*Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. Dette omfatter også tilgang til hjertestarter.
*Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de instanser som overtar behandlingen.
*Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling.
*Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne.
*Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere andre som blir akutt syk/skadet.

Sanitetspersonell med ambulanse skal være til stede ved:
– Lagidrettskonkurranser og kamper.
– Idrett på trafikkerte gater og veier.
– Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).

I tillegg skal lege være til stede ved:
– Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser.
– Alle internasjonale konkurranser/mesterskap.
– Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen.
– Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet.
– Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til konkurransen kan være nødvendig som:
– Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere.
– Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling.
– Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer).

Medisinsk leders plikter:
– Se ovenfor. I tillegg:
– Varsle stevneledelsen om risikomomenter.
– Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere avlysning.
– Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, væskeinntak, kuldebeskyttelse).
– Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor).
– Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er nødvendig.

Arrangørens plikt overfor helsepersonallet:
– Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet.
– Ta legen med i hovedledelsens planlegging.
– Sørge for forsikring for helseberedskap og personell.

Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser ligge på arrangøren.

Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk Råd

Ren idrett

Hva er doping?
Med doping menes misbruk av hormonpreparater, andre legemidler eller metoder i den hensikt å gi en prestasjonsfremmende effekt. I treningsmiljøer brukes doping ofte for å øke musklenes styrke og volum, ofte av estetiske grunner. Det er allment akseptert i dag at doping er et samfunnsproblem.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at kosttilskudd kan inneholde dopingmidler selv om det ikke er oppgitt på emballasjen. Ta heller kontakt med en ernæringsfysiolog eller annen fagperson om hvordan du kan optimalisere ditt eget kosthold. 

Lambertseter Svømmeklubb er et rent idrettslag og ønsker å legge til rette for et rent og sunt treningsmiljø. Derfor mener vi at det er viktig at vi informerer om antidoping og hvorfor det er så viktig. Antidoping Norge har flere informasjonsprogrammer som Lambertseter Svømmeklubb benytter seg av. Disse programmene kan du lese mer om på Rent Idrettslag og Ren Utøver.

Antidoping Norge sin hjemmeside kan du også søke opp diverse legemidler opp mot WADA sin dopingliste. 

Alkohol

Retningslinjer alkohol – Lambertseter Svømmeklubb
Vedtatt av styret i Lambertseter SK 11. desember 2017

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol.

• Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar eller ved andre typer representasjon.
• Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru.
• Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge.

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.
Les mer om retningslinjer for alkohol på Idrettsforbundet sine nettsider

Røyk og snus

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Politiattester

Lambertseter Svømmeklubb krever politiattest av alle instruktører, trenere, ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine

Daglig leder har oppnevnt Anette Fosby som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben.
Du kan kontakte Anette på anette@lsvk.no og  mobil: 48 27 37 43

Lambertseter Svømmeklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Les mer:
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund

Flere detaljer om klubbens rutiner for politiattester finnes i vår klubbhåndbok.

Dugnad - retningslinjer og kjøreregler

Norges idrettsforbund får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad?

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy.

Les om dugnad for konkurranseavdeling i Lambertseter her

Vi har samlet alt du generelt trenger å vite om dugnad og frivillighet på denne siden.

X